Jótállás és szavatosság

 1. Vállalkozó a jótállás időtartama alatt a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló Vállalkozóval szemben.
 2. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállás idő a Termék Megrendelő általi átvételének időpontjában kezdődik.
 3. Vállalkozó a hibátlan teljesítéséért a Termékek esetén 1 (egy) éves, a szolgáltatások esetén 6 (hat) hónapos jótállást vállal – kivéve, ha vonatkozó jogszabályok másként rendelkeznek – egy műszakos üzemeltetés mellett, kivéve, ha eseti megállapodás, vagy Szerződés ettől eltérőn rendelkezik. Minden, a Vállalkozó által szállított, de idegen Termékért csak abban az esetben és annyi jótállást vállal, amennyit a gyártó a Termék esetén nyújt. Vállalkozó jótállása csak a rendeltetésszerű használat közben meghibásodott Termékre vonatkozik. A jótállás visszavonható, ha a gyári előírásoknak nem megfelelők a körülmények, egy másik meghibásodott alkatrész hibájából újbóli meghibásodás keletkezik. Megszűnik a jótállási kötelezettsége, ha a Terméket a Megrendelő megbontja, vagy nem szakszerűen használja.
 4. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége 1 év.
 5. Vállalkozó elsődlegesen kijavítja, vagy – amennyiben a javítás nem lehetséges – telephelyén kicseréli azt a Terméket, amely bizonyíthatóan a kárveszély átszállása előtt fennálló okból – különösen a szerkezeti, alapanyag vagy kivitelezés hibája miatt – hibásnak minősül. Továbbá amennyiben a kijavítás vagy kicserélés nem lehetséges, vagy Vállalkozó nem vállalja, abban az esetben a kifogásolt Terméket a vételáron visszavásárolja vagy a hibás részek költségmentes visszajuttatása ellenében az eredeti megrendelésnek megfelelő új darabokkal térítésmentesen pótolja. A Termék visszaszállítása kizárólag Vállalkozó előzetes beleegyezése mellett történhet, ellenkező esetben a visszaszállítást nem kell elfogadnia, nem köteles annak költségét vállalni, továbbá nem kötelezhető pótlás küldésére, illetve/és a Terméket a feladó költségére és kockázatára tárolja. Vállalkozó jótállási kötelezettségének teljesítésére kizárólag a telephelyén köteles. Vállalkozó telephelyén kívül történő jótállási kötelezettség teljesítése csak Megrendelő és Vállalkozó külön erre vonatkozó írásbeli megállapodása alapján lehetséges, azonban Megrendelő köteles az ezzel kapcsolatosan felmerülő vállalkozói többletköltséget megtéríteni.
 6. A jótállás és a szavatosság nem terjed ki a szakszerűtlen működtetés, a szerviz periódusok nem betartása, illetve hanyag kezelés (különösen a mértéken felüli igénybevétel, a tuning célokra használt alkatrész a nem megfelelő üzemi környezet, mechanikai sérülések, idegen beavatkozás, stb.), vagyis a Megrendelőt terhelő okok miatt keletkezett elváltozásokra, hibákra. Vállalkozó mentesül a jótállási és szavatossági kötelezettsége alól, ha a gyári szerelési, beépítési előírásokat nem tartják be. Ha a fémszemcsés üzemanyagrendszer esetén a nagynyomású szivattyú ellenőrzése, javítása nem történik meg. Ilyenkor a teljes üzemanyag rendszer tisztítása szükséges az injektorok újbóli meghibásodás elkerülése végett. Ennek elmulasztása garanciavesztéssel jár. Megrendelő a szükséges időt és lehetőséget nem biztosítja részére a javításhoz és/vagy alkatrészcseréhez az erre vonatkozó kiértesítés ellenére, továbbá, ha a Megrendelő vagy harmadik személy Vállalkozó előzetes beleegyezése nélkül hajt végre változtatásokat vagy karbantartási munkákat a Terméken.
 7. A jótállási és szavatossági feltétel, a garanciapapír megléte. Elvesztése esetén másolatot nem áll módunkba ki adni
 1. Megrendelő csak abban az esetben jogosult – a Vállalkozó egyidejű előzetes írásbeli értesítése mellett – a hibát maga vagy harmadik személy által elhárítani, és Vállalkozótól méltányos költségtérítést igényelni, ha az eset sürgőssége az üzembiztonságot fenyegeti, vagy ha a hiba elhárításában Vállalkozó indokolatlanul késlekedik.
 2. A javítás, illetőleg a pótszállítás közvetlen költségeit – feltéve, hogy a panasz helytállónak bizonyult -, valamint a pótalkatrészt és a velejáró feladási költségeket Magyarország területén Vállalkozó vállalja.
 3. A termékre vonatkozó jótállás és szavatosság eredeti időtartama a javítás vagy a kicserélés időtartamával meghosszabbodik.
 4. A fentieken túlmenően a Megrendelő egyéb igényt nem támaszthat, különösen nem a következményi károk (pl.: termeléskiesés, gépkárosodás) megtérítésében.
 5. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a Megrendelő akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kijavítást vagy a kicserélést Vállalkozó nem vállalta, ezen kötelezettségének nem tudott eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el.
 6. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Termék javítása nem Vállalkozó jótállási kötelezettségébe tartozik úgy Megrendelő köteles Vállalkozónak a javítással összefüggő minden felmerült és igazolt költségét és kárát megtéríteni.
 7. Minden Vállalkozó által teljesített Termék jótállási időtartam alatti meghibásodása esetén a Vállalkozó szerviz- részlegéhez kell fordulni a hiba szakszerű megállapítása és elhárítása érdekében, melynek elérhetősége:
 8. Jótállási igény bejelentése
Megrendelő jótállási igényét írásban, a Vállalkozó postacímén, e-mail címén, továbbá személyesen a Vállalkozó telephelyén jelentheti be.
király diesel logó

Információ

Kapcsolat

Információ

Kapcsolat